Ola, somos Arume

Desenvolvemos páxinas web, aplicacións para móbiles, capas de realidade aumentada e aplicacións para Facebook. Apaixónanos a informática e somos uns perfeccionistas incurables; por eso nos nosos proxectos utilizamos estándares.

tel. 625 519 694

Mendaña de Neyra, 34, 3º B, 15008, A Coruña

Autenticarse

Rexistrarse. Esqueceches o teu contrasinal?

Etiquetas

Saltar as etiquetas

Subscríbete ás RSS

Estás en:

Rexistrarse no blog

Mínimo 6 caracteres. Só letras, números e os seguintes caracteres: [,.;_-#$%&*].

Segundo a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, Arume infórmao que os datos persoais que proporcione serán incorporados a un ficheiro, do cal é titular e cuxa finalidade é manter relacións comerciais ou contractuais coa súa empresa, tratamento que autoriza. Arume recoñécelle a posibilidade de exercitar de forma gratuita os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos previstos na Lei Orgánica 15/1999, mediante escrito dirixido ó Responsable de Seguridade que poderá ser remitido por correo certificado a Arume, Mendaña de Neyra, 34, 3º B, 15008, A Coruña ou por medio do formulario da sección de contacto. Así mesmo o interesado autoriza a Arume para que os seus datos sexan utilizados co obxecto de realizarlle comunicacións informativas, comerciais e de promoción da empresa que poderán realizarse por calquera medio, incluído o correo electrónico.